Verslag ledenvergadering 26 februari 2019

Verslag van de ledenvergadering BEC op 26-2-2019 in de Kapittelzaal van Koningsoord.

 

4 leden hebben afgemeld, 16 leden zijn aanwezig.

Sven opent de vergadering, heet iedereen welkom en verklaart waarom er taart is voor iedereen: Spinderwind gaat van de voorbereidende fase over naar de bouwfase: alle contracten zijn getekend en dit jaar nog moeten de molens gaan draaien: dit succes willen we vieren.

Sven licht toe dat het huidige bestuur gestart is vanuit een interim-situatie: bedoeling was eigenlijk samen te gaan met ECU uit Udenhout en BEC op te heffen. Vanwege de financiën die vrijkomen uit Spinderwind én de omstandigheid  dat het samenwerken met Udenhout veel synergie oplevert waardoor met een minimale tijdsinvestering de BEC tòch zelfstandig kan functioneren, is vorige ledenvergadering het bestuur aangesteld en inmiddels bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Christiaan geeft aan dat het ledenbestand afgelopen jaar opnieuw opgebouwd is: na enkele jaren van mindere activiteiten (waarin ook geen contributie geheven is) hebben we afscheid moeten nemen van circa 20 niet-betalende leden. Zij hebben wel een uitnodiging gehad voor deze vergadering. Momenteel zijn er 69 betalende leden, waarvan 20 nieuwe leden die Spinderdelen gekocht hebben. Daarnaast hebben enkele leden ook deelgenomen in Zonnevisser.

Het bestuur zal “low-profile” een AVG opzet maken die de privacy-verklaring op de website aan zal vullen. Er worden zo weinig mogelijk gegevens vastgelegd en de opzet wordt gekopieerd van een andere organisatie. Volgende ledenvergadering zal dit gepresenteerd worden.

Jack neemt de balans en de exploitatierekening door. Afgelopen jaar is ingeteerd op het vermogen, met name door de kosten van de nieuwe website, maar door de toegezegde gelden vanuit Spinderwind is er voor komend jaar een sluitende begroting. De vennootschapsbelasting is een post die zowel inkomend als uitgaand geboekt wordt en daarmee neutraal is. De gemeente Tilburg heeft in het verleden een behoorlijke subsidie gegeven waardoor we een aantal jaren hebben kunnen draaien. Voor nieuwe activiteiten zal zeker weer bij de gemeente aangeklopt worden.

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019 vast te stellen op € 25,-. Dit was in het verleden ook de contributie en de activiteiten rechtvaardigen dit bedrag ook. Hiermee sluiten we aan bij het contributie-niveau van andere coöperaties. De ledenvergadering gaat akkoord.

Jack leest de verklaring voor van de kascommissie: Loek Scheeren heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Hiermee wordt het bestuur decharge verleend. Gerard Houtepen zal volgend jaar samen met Loek Scheeren de kascommissie vormen.

Sven geeft aan dat er prima samengewerkt wordt met het bestuur van ECU. Hij doet een dringende oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid: alleen met meer mensen kan er meer gedaan worden. Ook de Raad van Toezicht schreeuwt om bemensing.

Christiaan licht toe dat Zonnevisser wéér tegenslag kent: door recente schade bij recycling-bedrijven gaat de verzekeringsmaatschappij een eigen risico invoeren van € 15.000,- mogelijk groeiend komende jaren naar € 50.000,- Voor het bestuur van ECU en Zonnevisser is dit de reden geweest om te stoppen met de locatie Vissers. Er wordt vol ingezet op de nieuwbouwlocatie van Boomrooierij Weijtmans op het bedrijventerrein in Udenhout. Voordeel is dat het een nieuw dak betreft dat gunstig ligt op de zon. Nadeel is dat er een kabel gelegd moet worden. Het bestuur van BEC heeft er alle vertrouwen in dat binnen enkele maanden alle hobbels genomen zijn en het project gerealiseerd kan worden. De leden van BEC laten wel een kritisch geluid horen: er wordt te weinig gecommuniceerd: er zou planmatig aangegeven moeten worden welke stappen er genomen moeten worden en de leden moeten vervolgens over de voortgang geïnformeerd worden. Het bestuur van BEC zal dit bij het bestuur van ECU en De Zonnevisser dringend aanbevelen.

Sven laat een filmpje zien over de windmolens op Spinderwind: de duitse firma Nordex gaat deze leveren. Inmiddels is met de grondwerkzaamheden begonnen. Via de site zullen we de voortgang van de bouw laten zien.

Christiaan licht toe welke 2 activiteiten er komend jaar gestart zullen worden: lezing bij het eerste lustrum van zowel ECU als BEC: thema: de klimaatverandering is zo ingrijpend dat beter gesproken kan worden over een klimaatverstoring; en wat kunnen WIJ daar NU aan DOEN?

Daarnaast heeft het bestuur een gesprek gehad over het opzetten van een autodeelproject: door een bewuste houding van de autodelers worden er minder km afgelegd, doordat gebruik gemaakt wordt van een elektrische auto wordt het milieu minder belast. Streven is dat elke wijk zijn eigen deelauto gaat krijgen. Voorwaarde is wel dat het bestuur hulp krijgt van enkele leden om dit project vorm te geven.

Bij de rondvraag wordt gevraagd naar de gemeentelijke actie: aan de slag met je huis. Verwezen wordt naar de gemeentelijke website www.aandeslagmetjehuis.nl waar veel informatie op staat. In Udenhout gaat binnen dit project een tiental huizen daadwerkelijk energieneutraal gemaakt worden.

 

 

Christiaan Weytmans

Secretaris

DELEN