HART VAN BRABANT WERKT AAN PUBLIEK ONTWIKKELBEDRIJF REKS VOOR WIND- EN ZONNEPARKEN

In onze regio werken we aan de oprichting van een Publiek Ontwikkelbedrijf REKS om als overheden gezamenlijk duurzame elektriciteit door zon en wind op te gaan wekken. Hiervoor zijn in de regio zoekgebieden benoemd (‘energiehubs’) waarbinnen we wind- en zonne-energie grootschalig kunnen opwekken.

De eerste plannen daarvoor stonden in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS 1.0), die op 1 juli 2021 is vastgesteld. Inmiddels nadert de definitieve besluitvorming door de deelnemende gemeenten en de provincie over de mogelijke oprichting. Dat proces is naar verwachting rond januari 2023 afgerond. 

Energiehubs

In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie staat dat we in Hart van Brabant duurzame elektriciteit willen opwekken. Dat gebeurt met zonnepanelen op daken van huizen en bedrijfspanden, maar ook in ‘energiehubs’. Dat zijn mogelijke locaties voor de grootschalige opwek van elektriciteit in wind- en zonneparken. In de REKS 1.0 uit juli 2021 is daarvoor een kaart met mogelijke locaties gemaakt, de zoekgebieden.

Besluitvorming

Nadat de REKS 1.0 in juli 2021 is vastgesteld, zijn de plannen verder uitgewerkt. Vervolgens hebben de provincie en de REKS-gemeenten begin 2022 een verklaring ondertekend waarin ze de intentie uitspreken om samen een publiek ontwikkelbedrijf REKS op te richten. Daarbij is afgesproken dat dat de gemeente Tilburg het voortouw neemt. Daarom heeft de Tilburgse gemeenteraad in december 2021 al haar wensen en bedenkingen op de oprichtingsplannen kunnen delen.

Onlangs is bij de deelnemende gemeenten en de provincie het proces gestart naar de definitieve besluitvorming om toe te treden tot het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS. Dit proces leidt uiteindelijk tot een besluit van de resterende 7 gemeenteraden. Naar verwachting is dit proces medio januari 2023 afgerond. De provincie heeft besloten te participeren via een deelname door het Energiefonds Brabant (EFB), waar zij 100% aandeelhouder van is. De gemeente Waalwijk heeft besloten om niet mee te doen met het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS en de ontwikkelingen op haar grondgebied zelf op te pakken.

Meer weten over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie? Kijk dan op regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Of neem contact op met Sylvia Torremans, procesregisseur REKS, via .

DELEN