Een nieuw jaar, een goed begin: digitale nieuwsbrief!

Wil jij automatisch op de hoogte worden gehouden van het laatste energienieuws?

Schrijf je dan nu in voor de digitale B-EC nieuwsbrief die maandelijks wordt toegestuurd!

Inschrijving kan via de site https://b-ec.nl/ op de homepage door uw voornaam en e-mailadres in te vullen.

De nieuwsbrief wordt aan het begin van de maand verstuurd naar leden van de B-EC en mensen die geïnteresseerd zijn in nieuws over energie en klimaat ontwikkelingen en over projecten die in en rondom Berkel-Enschot.

Jaarvergadering 24 9

Op 24 september vanaf 1930 tot 2030 is onze jaarvergadering . Deze werd uitgesteld ivm corona.

In de jaarvergadering geven we o.a. een update over Spinderwind, ZonneVisser I en II en vanaf 2030 uur een voor iedereen toegankelijk deel (dus ook niet-leden) over Hoogeind Collectief Zonnedak.

De jaarvergadering vindt plaats in de Druiventros.

Met energieke groet,

Het Bestuur van www.b-ec.nl

corona update

Beste leden en andere geïnteresseerden,

Ook wij zijn uiteraard overvallen door alle corona ontwikkelingen. Hopelijk bent u zelf niet getroffen.

Bij deze berichten wij u dat de jaarvergadering van b-ec.nl tot nader datum is uitgesteld. U ontving al bericht dat ook de feestelijke opening van spinderwind.nl helaas is uitgesteld.
Wij hopen eind juni/begin juli alsnog de jaarvergadering te kunnen houden.

Inmiddels pakken bestuur en overige vrijwilligers de draad weer op en vergaderen regelmatig via Skype en MS Teams over onze projecten. Op dit moment zijn dat vooral het elektrische deelauto project dat we dit jaar in Berkel-Enschot hopen te starten en weer een nieuw collectief zonnedak, dit als 2e project na  het succesvolle ‘ZonneVisser’ dat we samen met Udenhout mochten opzetten.

Voorts zijn we i.o.m. de overige energiecoöperaties in de regio bezig met de o.a. uitbouw van andere grote burger initatieven, vergelijkbaar met spinderwind.nl Daar hoort u nog van.

Wij spreken de hoop uit dat we met z’n allen het coronavirus kunnen verslaan en dat u en allen die u dierbaar zijn, niet getroffen zullen worden!

Met vriendelijke groet,

het bestuur van www.b.ec.nl

 

Behoefteonderzoek e-auto!

Beste buurtbewoner,

www.samenslimrijden.nl/buurtscan-berkel-enschot

In dit onderzoek vind je een korte vragenlijst die gaat over het delen van elektrische auto’s in de buurt. Momenteel onderzoeken wij of er in Berkel-Enschot voldoende animo is om een deelauto initiatief te starten. Het biedt de kans om samen met buurtgenoten jouw eigen omgeving mooier te maken, met minder geparkeerde auto’s en met auto’s die stil en schoon zijn. Elektrische deelauto’s zijn duurzaam en je kunt aanzienlijk besparen op je vervoerskosten.

Wij zijn benieuwd naar je mening. Je kunt de enquête digitaal invullen via de website:

www.samenslimrijden.nl/buurtscan-berkel-enschot

Met vriendelijke groet,

Energie coöperatie Berkel-Enschot

 

 

Verslag ledenvergadering 26 februari 2019

Verslag van de ledenvergadering BEC op 26-2-2019 in de Kapittelzaal van Koningsoord.

 

4 leden hebben afgemeld, 16 leden zijn aanwezig.

Sven opent de vergadering, heet iedereen welkom en verklaart waarom er taart is voor iedereen: Spinderwind gaat van de voorbereidende fase over naar de bouwfase: alle contracten zijn getekend en dit jaar nog moeten de molens gaan draaien: dit succes willen we vieren.

Sven licht toe dat het huidige bestuur gestart is vanuit een interim-situatie: bedoeling was eigenlijk samen te gaan met ECU uit Udenhout en BEC op te heffen. Vanwege de financiën die vrijkomen uit Spinderwind én de omstandigheid  dat het samenwerken met Udenhout veel synergie oplevert waardoor met een minimale tijdsinvestering de BEC tòch zelfstandig kan functioneren, is vorige ledenvergadering het bestuur aangesteld en inmiddels bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Christiaan geeft aan dat het ledenbestand afgelopen jaar opnieuw opgebouwd is: na enkele jaren van mindere activiteiten (waarin ook geen contributie geheven is) hebben we afscheid moeten nemen van circa 20 niet-betalende leden. Zij hebben wel een uitnodiging gehad voor deze vergadering. Momenteel zijn er 69 betalende leden, waarvan 20 nieuwe leden die Spinderdelen gekocht hebben. Daarnaast hebben enkele leden ook deelgenomen in Zonnevisser.

Het bestuur zal “low-profile” een AVG opzet maken die de privacy-verklaring op de website aan zal vullen. Er worden zo weinig mogelijk gegevens vastgelegd en de opzet wordt gekopieerd van een andere organisatie. Volgende ledenvergadering zal dit gepresenteerd worden.

Jack neemt de balans en de exploitatierekening door. Afgelopen jaar is ingeteerd op het vermogen, met name door de kosten van de nieuwe website, maar door de toegezegde gelden vanuit Spinderwind is er voor komend jaar een sluitende begroting. De vennootschapsbelasting is een post die zowel inkomend als uitgaand geboekt wordt en daarmee neutraal is. De gemeente Tilburg heeft in het verleden een behoorlijke subsidie gegeven waardoor we een aantal jaren hebben kunnen draaien. Voor nieuwe activiteiten zal zeker weer bij de gemeente aangeklopt worden.

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019 vast te stellen op € 25,-. Dit was in het verleden ook de contributie en de activiteiten rechtvaardigen dit bedrag ook. Hiermee sluiten we aan bij het contributie-niveau van andere coöperaties. De ledenvergadering gaat akkoord.

Jack leest de verklaring voor van de kascommissie: Loek Scheeren heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Hiermee wordt het bestuur decharge verleend. Gerard Houtepen zal volgend jaar samen met Loek Scheeren de kascommissie vormen.

Sven geeft aan dat er prima samengewerkt wordt met het bestuur van ECU. Hij doet een dringende oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid: alleen met meer mensen kan er meer gedaan worden. Ook de Raad van Toezicht schreeuwt om bemensing.

Christiaan licht toe dat Zonnevisser wéér tegenslag kent: door recente schade bij recycling-bedrijven gaat de verzekeringsmaatschappij een eigen risico invoeren van € 15.000,- mogelijk groeiend komende jaren naar € 50.000,- Voor het bestuur van ECU en Zonnevisser is dit de reden geweest om te stoppen met de locatie Vissers. Er wordt vol ingezet op de nieuwbouwlocatie van Boomrooierij Weijtmans op het bedrijventerrein in Udenhout. Voordeel is dat het een nieuw dak betreft dat gunstig ligt op de zon. Nadeel is dat er een kabel gelegd moet worden. Het bestuur van BEC heeft er alle vertrouwen in dat binnen enkele maanden alle hobbels genomen zijn en het project gerealiseerd kan worden. De leden van BEC laten wel een kritisch geluid horen: er wordt te weinig gecommuniceerd: er zou planmatig aangegeven moeten worden welke stappen er genomen moeten worden en de leden moeten vervolgens over de voortgang geïnformeerd worden. Het bestuur van BEC zal dit bij het bestuur van ECU en De Zonnevisser dringend aanbevelen.

Sven laat een filmpje zien over de windmolens op Spinderwind: de duitse firma Nordex gaat deze leveren. Inmiddels is met de grondwerkzaamheden begonnen. Via de site zullen we de voortgang van de bouw laten zien.

Christiaan licht toe welke 2 activiteiten er komend jaar gestart zullen worden: lezing bij het eerste lustrum van zowel ECU als BEC: thema: de klimaatverandering is zo ingrijpend dat beter gesproken kan worden over een klimaatverstoring; en wat kunnen WIJ daar NU aan DOEN?

Daarnaast heeft het bestuur een gesprek gehad over het opzetten van een autodeelproject: door een bewuste houding van de autodelers worden er minder km afgelegd, doordat gebruik gemaakt wordt van een elektrische auto wordt het milieu minder belast. Streven is dat elke wijk zijn eigen deelauto gaat krijgen. Voorwaarde is wel dat het bestuur hulp krijgt van enkele leden om dit project vorm te geven.

Bij de rondvraag wordt gevraagd naar de gemeentelijke actie: aan de slag met je huis. Verwezen wordt naar de gemeentelijke website www.aandeslagmetjehuis.nl waar veel informatie op staat. In Udenhout gaat binnen dit project een tiental huizen daadwerkelijk energieneutraal gemaakt worden.

 

 

Christiaan Weytmans

Secretaris

Jaarvergadering 26 2 2019! (20.00 uur)

Berkel-Enschot, 8 januari 2019

Geacht (nieuw) lid van Berkel-Enschot Energie Coöperatie,

Bij deze alvast een vooraankondiging voor onze jaarvergadering over het boekjaar 2018, de locatie volgt nog:

 1. Opening door de voorzitter en welkom aan de nieuwe leden
 2. Financieel jaarverslag 2018 door de penningmeester
 3. Vaststelling begroting 2019
 4. Vaststelling contributie 2019
 5. Stand van zaken ZonneVisser
 6. Stand van zaken bouw 4 windturbines Spinderwind.nl
 7. Bespreking overige initiatieven
 8. Rondvraag
 9. Borrel, u aangeboden door B-EC

Met energieke groet,

Het Bestuur,

Christiaan Weytmans
Jack van Zeeland
Robert Holl
Sven Verbruggen
www.b-ec.nl

Besluitpunten laatste ledenvergadering d.d. 22-5-2018

Besluitpunten laatste ledenvergadering d.d. 22-5-2018:

 • Benoeming Sven Verbruggen, Robert Holl, Christiaan Weytmans, Jack van Zeeland tot bestuur (i.p.v. informeel interim-bestuur zoals tot op heden).
 • Bestuurswijziging doorgeven bij KvK (doet Sven).
 • Loek Scheeren heeft zich aangeboden als vrijwilliger, rol nog te bezien.
 • Aftreden RvT, posities vacant. Sven schrijft Job en Jan als RvT-leden uit bij KvK.
 • Vooralsnog zelfstandig blijven voortbestaan tot medio 2019, dan herafweging. Dit vooral om het democratisch en financieel model rondom Spinderwind niet te verstoren.
 • Hecht blijven samenwerken met EC Udenhout zoals nu reeds het geval.
 • ZonneVisser en Spinderwind zijn de 2 projecten waar we ons mee bezig houden. Gisteren daarvoor zo’n 30 geïnteresseerden aanwezig.
 • Contributie start weer vanaf 1 juli 2018 en wel € 7,50 voor 2e helft 2018. Jack gaat die innen.
 • Najaar 2018 contributie bezien voor 2019 ev. In principe contributie dan € 25/jaar zoals ook in Udenhout om niet met ECU te ‘concurreren’.
 • Jaarverslag 2016 en 2017 goedgekeurd en vastgesteld.
 • Site zsm weer in de lucht (vereist ivm Spinderwind). Contacten met WISH Webdesign die ECU ook doet, zijn gelegd.